โค้ดนะจ๊ะ

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ปัจจุบันมักจะพูดถึงระบบสารสนเทศกันมาก การดำเนินงานเกิอบทุกขั้นตอนจะต้องมีสารสนเทศเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่น ร้านค้าขายสินค้าก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขาย เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่นำมาใช้สร้างสารสนเทศ สารสนเทศต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ผู้จัดการรู้ว่าการขายสินค้าเป็นอย่างไร สินค้าอะไรขายดี มีจำนวนสินค้าคงเหลือในร้านเท่าไร จะต้องสั่งสินค้าเพื่อเมื่อไร
ปัจจุบัน ระบบสารสนเทศ (Information System) มักเตรียมได้จากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรียก ระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (CBIS : Computer-based Information System) ซึ่งก็คือ ระบบสารสนเทศที่ได้จากการใช้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล ประมวลผลและส่งผลลัพธ์ออกมาและทำการประเมินผลสารสนเทศที่ได้เพื่อนำผลย้อนกลับมาปรับปรุงข้อมูลที่รับเข้าเพื่อให้ได้สารสนเทศตามที่องค์กรต้องการ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศ


โลกยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ปัจจุบันความรู้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในทุกด้านส่งผลให้การศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความรู้ และการจัดการความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการความรู้ยิ่งขึ้น
ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา
คำว่า ข้อมูล สารสนเทศ และปัญญา เป็นคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน แต่ก็เป็นที่มาซึ่งกันและกันผู้ที่ศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคงพอสรุปได้ว่าข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงที่อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลข่าวสาร เป็นข้อความ ตัวเลข ภาพ และเสียงหรือเป็นมัลติมีเดีย เมื่อผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์และประมวลผลจึงกลายเป็นสารสนเทศ
การศึกษากระบวนการจัดการความรู้เป็นการศึกษาถึงวงจรที่เกิดความรู้ โดยเริ่มตั้งแต่ความต้องการรู้ การรวบรวมหรือสร้างความรู้ แล้วนำความรู้มาจัดแบ่งประเภทเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการใช้ความรู้อย่างเต็มศักยภาพของบุคคลในองค์กร การใช้ความรู้เป็นปัจจัยกำหนดยุทธศาสตร์การแข่งขันให้เกิดความมั่งคั่งทางปัญญาถือเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญในการดำเนินงาน ทั้งภาครัฐบาลและภาค
ยุคสังคมเศรษฐกิจความรู้ให้ความสำคัญแก่ความรู้ที่อยู่ในตัวมนุษย์ ความรู้ทางเทคโนโลยี และความรู้ทางด้านวิทยากรต่างๆ เป็นปัจจัยหลังของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาความรู้ใหม่ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการจ้างงานในระยะยาว

การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้กระบวนการจัดระบบการศึกษา เป็นการทำงานตามขั้นตอน เป็นไปอย่างอัตโนมัตจนเสร็จสิ้นบนระบบเครือข่าย สังคมอิเล็กทรอนิกส์ ยุทธศาสตร์ของ e – Society ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักการและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ส่งเสริมการพัฒนาระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาการเกษตรและธุรกิจการเกษตรครบวงจร ทั้งนี้จะได้มีโอกาศสร้างความพอเพียงและทั่วถึงในความเป็นอยู่

จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม หมายถึง ความพึงประพฤปฏิบัติตามค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้วิชาจริยศาสตร์ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณค่า สามารถวิเคราะห์ค่านิยมที่เป็นคู่กัน สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดีควรกระทำ และสิ่งใดควรละเว้น อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีการนิยามไว้หลากหลาย เช่น
การกระทำใดๆ ซึ่งจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาประกอบการากรทำความผิดและต้องมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการสืบสวน ติดตาม รวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินคดี สรุปความหมายคำว่า อาชญากรทางคอมพิวเตอร์ คือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี แต่นำความรู้ ความเชี่ยวชาญนั้นไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก
แฮกเกอร์ และแครกเกอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แฮกเกอร์ (Hacker) คือผู้ที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีมีความสนใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก และชอบทดสอบความรู้ใหม่ๆ หรือความชำนาญ โดยการเจาะระบบต่างๆเพื่อความสนุกสนานและการเรียนรู้ แต่ไม่ได้เข้าไปทำลายระบบ ซึ่งแฮกเกอร์มักเป็นผู้ที่ค้นพบช่องโหว่ หรือข้อผิดพลาดของระบบ
แครกเกอร์ (Cracker) คือผู้ที่มีเจตนาร้ายทำการเจาะ บุกรุกระบบ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์คนอื่นเพื่อเข้าไปทำลาย ขโมยข้อมูล สร้างความปั่นป่วนให้กับองค์กรที่เข้าไปก่อกวน
การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่รูปแบบพื้นฐานที่พบเจอบ่อย ที่สุดจำพวกไวรัส ไปจนถึงการใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวงบุคคลอื่น